BRUCE CLAY INDIA PVT LTD
BHive, 94. Ishwar Nagar, Shambhu Dayal Bagh,
Baghpur, Okhla, New Delhi – 110020,
INDIA